Khẩu túy 1/4″ loại bông hệ mét và hệ inh

xuất sứ:taiwan

Mô tả sản phẩm

Tuýp 1/4″ loại bông hệ mét 

Model                                                                         tuýp (mm)

233004M                                                                     4
233045M                                                                     4.5
233005M                                                                     5
233055M                                                                     5.5
233006M                                                                     6
233007M                                                                     7
233008M                                                                     8
233009M                                                                     9
233010M                                                                     10
233011M                                                                     11
233012M                                                                     12
233013M                                                                     13
233014M                                                                     14

Tuýp 1/4″ bông hệ inh

Model                                                                         tuýp (inh)

233005S                                                                     5/32
233006S                                                                     3/16
233007S                                                                     7/32
233008S                                                                     1/4
233009S                                                                     9/32
233010S                                                                     5/16
233011S                                                                     11/32
233012S                                                                     3/8
233014S                                                                     7/16
233015S                                                                    15/32
233016S                                                                     1/2